Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia ocen w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJW JURGOWIE

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

Na podstawie § 1 pkt 5, w związku z § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.[1]), zarządzam,  co następuje:

§ 1 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób przeprowadzania:

1) egzaminu klasyfikacyjnego, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) egzaminu poprawkowego, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) sprawdzianu wiadomości i umiejętności, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.

Dyrektor Szkoły Bogumiła Ciągwa

[1] zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.530, 564, 657, 781, 872 i 891.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4