• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  dodano dnia: 26 sierpnia 2020 / 15:54

   

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Jurgowie odbędzie się dnia 01 września 2020r.

  Przewidywany czas pobytu dzieci w tym dniu w szkole 9.00-11.00

  Dzieci przychodzą w następującej kolejności:

  8.45-9.00 klasy IV-VIII

  9.00-9.15 klasy I-III

  Dzieci wchodzą do szkoły według określonych procedur dotyczących organizacji zajęć w szkole, bez obecności rodziców.

  W pozostałe dni dzieci przychodzą do szkoły:

  7.30-7.45 klasy I-III

  7.45-8.00 klasy IV-VIII

  Zajęcia świetlicowe rozpoczynają się od godziny 7.00 z wyjątkiem 01.09.2020r.

   

  Procedury związane z  organizacją zajęć w szkole w czasie epidemii Covid-19.

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  • Uczniowie z obniżoną odpornością mogą pozostać w domu zgodnie ze wskazaniem lekarskim i będą mieli zapewniony kontakt ze szkołą.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk, oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
  • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do zbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
  • W razie potrzeby komunikacji rodziców z nauczycielami należy wykorzystywać techniki komunikacji na odległość.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  • Zajęcia poszczególnych klas będą odbywały się w tych samych salach.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W każdej sali lekcyjnej dodatkowo znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których uczniowie korzystają na bieżąco.
  • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą (zakaz przynoszenia zabawek i innych gadżetów).
  • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
  • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • W czasie przerw ograniczyć wyjście uczniów do minimum. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych i tam spożywają drugie śniadanie (własna herbata).
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostaną ograniczone.
  • Określony jest harmonogram korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

  • Przy wejściu głównym umieszczone są  numery  telefonów do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego i służb medycznych.
  • Osoby trzecie wchodzące do szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
  • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem ,szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
  • Dokonywany jest monitoring codziennych prac porządkowych.
  • W pomieszczeniach szkolnych znajdują się środki do dezynfekcji, wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji oraz zakładania i ściągania maseczki.

  Gastronomia

  Wydawanie ciepłych posiłków zaczyna się po piątej lekcji systemem zmianowym dostosowanym do planu lekcji danej klasy.

   

   

  Czytaj więcej
 • Informacja dla rodziców uczniów klasy 1

  dodano dnia: 26 sierpnia 2020 / 12:23

  WYPOSAŻENIE UCZNIÓW KLASY I

  • 2 zeszyty 16-kartkowe w 3 linie (niebieskoczerwone): do języka polskiego i słowackiego
  • 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę bez marginesów do matematyki oraz religii
  • 2 teczki na gumkę na prace plastyczne
  • blok rysunkowy i blok techniczny biały, blok rysunkowy i blok techniczny kolorowy,

  włożone do jednej z teczek na gumkę

  • farby plakatowe
  • średniej grubości pędzelek
  • plastikowy kubeczek do malowania
  • plastelina
  • nożyczki, linijka, gumka, klej w sztyfcie
  • 2 ołówki HB, temperówka z pojemniczkiem
  • kredki ołówkowe i świecowe

  Proszę o podpisanie wszystkich przyborów szkolnych orazzeszytów ( a później podręczników) na okładce z przodu. Proszę pamiętać, że dzieci nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych.

  Dodatkowe wyposażenie:

  • strój gimnastyczny (biała koszulka + krótkie spodenki)
  • obuwie na zmianę w worku

  Wychowawca

  Elżbieta Madeja

  Czytaj więcej
 • Wakacje 2020

  dodano dnia: 30 czerwca 2020 / 23:27

  Uczniowie, 26 czerwca 2020r. zakończyliśmy rok szkolny

  - w tym roku wyjątkowy, ponieważ wirtualny.

  Cieszymy się, że wspólnie z Wami mogliśmy spędzić ten trudny czas.

  Dziękujemy,  że sumiennie realizowaliście swoje zadania,

  angażowaliście się w pracę na rzecz szkoły i środowiska.

  Życzymy Wam słońca, radości i zdrowia w czasie wakacji.

  Pamiętajcie też o bezpieczeństwie swoim i Waszych bliskich.

  Drodzy Rodzice, dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość,

  za pomoc w tym trudnym dla Was i dla nas czasie.

  Życzymy dużo zdrowia i spokoju.

  Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły dziękujemy za ciężką pracę,

  życzliwość i uśmiech.

  Przekonaliśmy się, że mimo trudności, potrafimy działać razem,

  a to jest przecież najważniejsze. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.

   

  Czytaj więcej
 • Egzaminy ósmoklasistów

  dodano dnia: 10 czerwca 2020 / 16:32

  W dniach 16–18.06.2020r odbędą się egzaminy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Szczegółowe zasady ich organizacji, przeprowadzenia oraz procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas egzaminów znajdują się poniżej 

  Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jurgowie z dnia 09 czerwca 2020 r.

  w sprawie procedury dotyczących egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jurgowie .

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zarządzam, co następuje:

  § 1 

  1. Wprowadzam zasady informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadzam procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wprowadzam procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID-19 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wprowadzam monitorowanie czynności związanych z dezynfekowaniem stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  1. Zarządzenie obowiązuje wszystkich nauczycieli i pracowników.
  2. Nauczyciele i pracownicy powinni zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów.
  3. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej lub innej wskazanej przez Dyrektora.
  4. Podanie do wiadomości uczniom (zdającym), a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów następuje poprzez zamieszczenie treści zarządzenia na tablicy informacyjnej lub na stronie internetowej Szkoły lub w dzienniku elektronicznym decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

  Treść zarządzenia z załącznikami - PDF

   

  Czytaj więcej
 • Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia ocen w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

  dodano dnia: 25 maja 2020 / 16:18

   

  ZARZĄDZENIE NR 12/2020

  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJW JURGOWIE

  z dnia 25 maja 2020 r.

  w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

  Na podstawie § 1 pkt 5, w związku z § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.[1]), zarządzam,  co następuje:

  § 1 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób przeprowadzania:

  1) egzaminu klasyfikacyjnego, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

  2) egzaminu poprawkowego, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

  3) sprawdzianu wiadomości i umiejętności, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

  2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.

  Dyrektor Szkoły Bogumiła Ciągwa

  [1] zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.530, 564, 657, 781, 872 i 891.

  załącznik nr 1

  załącznik nr 2

  załącznik nr 3

  załącznik nr 4

  Czytaj więcej
 • Informacje dotyczące realizacji zajęć w okresie epidemii COVID-19

  dodano dnia: 25 maja 2020 / 12:32

  Zarządzenie i procedura bezpieczeństwa w Szkole w czasie realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów klas 1-3 oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

  Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jurgowie w godzinach od 8:00 do 16:00 organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas 1-3,  konsultacje dla uczniów klasy 8, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz wprowadza procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie realizacji tych zajęć. 

  Od 1 czerwca 2020r. w tych samych godzinach Szkoła organizuje konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej.

  Treść Zarządzenia i Procedury Bezpieczeństwa - PDF

  Czytaj więcej
 • Procedura bezpieczeństwa w szkole w czasie realizacji zajęć w okresie epidemii COVID-19

  dodano dnia: 20 maja 2020 / 14:22

  Zarządzenie i procedura bezpieczeństwa w Szkole w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie epidemii COVID-19.

  Od 18 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jurgowie w godzinach od 11 do 16 organizuje zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wprowadza procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie epidemii COVID-19.

  Treść Zarządzenia i Procedury Bezpieczeństwa.

  Zarządzenie Dyrektora Szkoły - plik PDF

  Procedura Bezpieczeństwa w Szkole - plik PDF

  Czytaj więcej
 • dodano dnia: 20 maja 2020 / 13:27

  Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Czytaj więcej
 • dodano dnia: 13 maja 2020 / 15:58

  Komunikat

  Czytaj więcej
 • dodano dnia: 13 maja 2020 / 16:1

   Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021

  Czytaj więcej