Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

DZIAŁANIE 10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE  w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30.

 

Regulamin zawiera:

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Profil Uczestnika Projektu.

III. Procedury i kryteria  rekrutacyjne.

 1. Zasady organizacji zajęć
 2. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
 3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
 4. Projekt obejmuje 9 szkół :

 

- SP w Białce Tatrzańskiej;

- SP w Brzegach;

- SP w Bukowinie Tatrzańskiej;

- SP1 w Czarnej Górze;

- SP2 w Czarnej Górze;

- SP w Jurgowie;

- SP w Leśnicy;

- SP1 w Rzepiskach;

- SP2 w Rzepiskach .

 

 1. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 794 uczniów ( 381 Dz,413 Ch) spośród 874 uczniów (419 Dz,455 Ch) objętych

projektem, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów tj.206 ucz.(99 Dz, 107 CH) objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 119 osób (101 K,18 M) w SP w Białce Tatrzańskiej, SP w Brzegach, SP w

Bukowinie Tatrzańskiej, SP1 w Czarnej Górze, SP2 w Czarnej Górze, SP w Jurgowie, SP w Leśnicy, SP1 w Rzepiskach, SP2 w Rzepiskach w terminie do 30.06.2022 r.

 

Cel główny jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, która zakłada rozwój edukacji, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny, pomoc uczniom w rozwoju

kompetencji kluczowych, organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwój szkół będzie obejmował tworzenie pracowni do

nauczania matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego.

             

 1. W ramach projektu założono:

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Jurgowie, typ projektu A i D.

 

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(5dz,3ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego.

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(4dz,4ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego.

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego 1gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. niemieckiego.

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1 gr. 8ucz(3dz,5ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy
z matematyki.

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień
z matematyki.

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 1 gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień
z informatyki

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 1 gr.5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody.

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 1 gr. 6ucz(4dz,2ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z chemii.

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z geografii.

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 1 gr. 7ucz(4dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z fizyki.

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 1 gr. 5ucz(2dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii.

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2 gr.10ucz(4dz,6ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i

emocjonalnych

13.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2 gr.11ucz(3dz,8ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

14.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - terapeutycznych 1 gr.2ucz(1dz,1ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Jurgowie, typ projektu B.

 

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 4n-li (4K)

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr, 10h, 9n-li (9K)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 9n-li (9K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 9n-li (9K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 9n-li (9K).

 

 1. Profil Uczestnika Projektu

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. małopolskiego - uczących się, pracujących lub zamieszkujących  na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu .przepisów Kodeksu .Cywilnego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele z następujących szkół :

 1. szkoły : SP w Białce Tatrzańskiej, SP w Brzegach, SP w Bukowinie Tatrzańskiej, SP1 w Czarnej Górze, SP2 w Czarnej Górze, SP w Jurgowie, SP w Leśnicy, SP1 w Rzepiskach, SP2 w Rzepiskach
 2. uczniowie: 874 (419 Dz, 455 Ch)
 3. nauczyciele: 119 os. (101K, 8M)

III. Procedury i kryteria  rekrutacyjne.

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2020r. Druga rekrutacja (uzupełniająca za uczniów którzy odejdą ze szkoły) we wrześniu 2021r. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.

 

 1. Etapy rekrutacji:
 • spotkanie z uczniami i rodzicami w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie szkół;
 • zgłoszenia ucznia do udziału w proj. dokonuje rodzic w sekretariacie szkoły,
 • wypełnienie dokumentów rekrut. (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa, umowa),
 • zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: Dyrektor i nauczyciele z danej szkoły, w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu,
 • utworzenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej
 • spotkanie dyrektora z rodzicem/ uczestnikiem w celu, podpisania umowy uczestnictwa i deklaracji .
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć  w  szkole Podstawowej w Jurgowie.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania   

   Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania

   wsparcia.

 

 1. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane do oceny przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

- złożenie ww. dokumentów do dnia ............................................................r.

 1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
 2. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie:

     -  kwalifikacja kandydatów (uczestników projektu prowadzi Organizator)

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet

         dokumentów.

 

 

 

 

 

 1. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria kwalifikacji w odniesieniu do uczniów :

- pierwszeństwo udziału będą mieli uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych 1 punkt  (na podstawie opinii dyrektora/wychowawcy)

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 punkt (na podstawie opinii dyrektora/wychowawcy)                                                   

- uczniowie korzystający z pomocy społecznej 1 punkt.(zaświadczenie z GOPS)                                                                                                        

- uczniowie z niepełnosprawnością  1punkt. (orzeczenie).                                                                  

 

Kryteria kwalifikacji w odniesieniu do nauczycieli:

-  niskie kompetencje w obszarze  zgodnym z diagnozą potrzeb 2 pkt.

-  nauczyciel   z krótkim stażem  max1 pkt.

                                                                                    

 1. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.
 2. Rekrutacja nauczycieli: zgłoszenie nauczyciela, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowanie do udziału w projekcie, podpisanie umowy.
 3. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej nie otrzymają

     osobnego zawiadomienia.

 

 1. Zasady organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli.

 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie  z ustalonym harmonogramem:

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Jurgowie, typ projektu A i D.

 

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(5dz,3ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(4dz,4ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego.

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego 1gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1 gr. 8ucz(3dz,5ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki.

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki.

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 1 gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z informatyki

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 1 gr.5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody.

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 1 gr. 6ucz(4dz,2ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z chemii.

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z geografii.

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 1 gr. 7ucz(4dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z fizyki.

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 1 gr. 5ucz(2dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii.

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2 gr.10ucz(4dz,6ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i

emocjonalnych

13.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2 gr.11ucz(3dz,8ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

14.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - terapeutycznych 1 gr.2ucz(1dz,1ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Jurgowie, typ projektu B.

 

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 4n-li (4K)

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr, 10h, 9n-li (9K)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 9n-li (9K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 9n-li (9K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 9n-li (9K).

 

 1. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- zapewnienia regularnego, punktualnego aktywnego udziału w zajęciach dziecka

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.

 1. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, lub nauczyciela biorącego udział w projekcie do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce, jak również zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora
 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, uczestnik (nauczyciel) zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce, jak również zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              ……………………….……………………………………………..                                                    

    Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego