Świetlica szkolna

W szkole w godzinach od 7.00 do 16.00 zorganizowana jest świetlica dla uczniów,
którzy korzystają z opieki ze względu na czas pracy rodziców.

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021/2022

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły

2. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszenia, które wypełniają Rodzice (Opiekunowie prawni). W pierwszej kolejności przyjmowanesą dzieci, których obydwu rodziców pracujących.

4. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Rodzice czekają przed drzwiami wejściowymi do momentu przyprowadzenia dziecka przez pracownika szkoły. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy

5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy osobiście i złożenia stosownego oświadczenia.

Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i czytelnym podpisem.

6. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszenia wypełnioną przez rodziców oraz uczniowie dojeżdżający. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów, którzy takiej karty nie dostarczyli, a przebywają na terenie szkoły. Doraźnie opieką objęci są uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

7. Po skończonych zajęciach dziecko czeka na rodzica lub inną osobę upoważnioną do jego odbioru.

Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:

Samodzielnie, jeżeli: czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z Rodzicem/Opiekunem. Powinien być w tym przypadku wskazany dzień tygodnia oraz dokładna godzina.Rodzic/ Opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach  w świetlicy), dziecko ukończyło 7 lat

Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli: dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez Rodzica (podstawa prawna: art.43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).Rodzic/Opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach  w świetlicy).

Odebrane przez osoby upoważnione:

Poza Rodzicami/Opiekunami dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Rodzica/ Opiekuna.

Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko  w świetlicy.

8. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej:

- wykonuje polecenia wychowawcy;

- nie opuszcza sali bez zgody opiekuna;

-dba o ład i porządek w sali: tornister zostawia w przeznaczonym do tego miejscu, gry, zabawki oraz inne przedmioty bierze za pozwoleniem nauczyciela, po skończonej zabawie sprząta swoje stanowisko pracy: porządkuje stolik, wyrzuca śmieci, zasuwa krzesło, zabawki odkłada na przeznaczone dla nich miejsce;

-bierze udział w proponowanych zajęciach;

-nie korzysta z urządzeń multimedialnych;

-nie używa wulgarnych słów;

-nie bije kolegów;

-zachowuje się cicho i kulturalnie;

-nie niszczy sprzętu szkolnego;

-do wychowawcy świetlicy oraz innych pracowników szkoły zwraca się grzecznie i kulturalnie;

9. Niewłaściwe zachowanie ucznia na świetlicy będzie skutkowało obniżeniem oceny zachowania.

10. Środki bezpieczeństwa:

- do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

- przed wejściem do sali świetlicy szkolnej należy zdezynfekować ręce zgodnie z informacją zawartą w instrukcji dotyczącej sposobu dezynfekcji rąk.

- uczeń przebywający na świetlicy powinien posiadać własne przybory, podręczniki, książki lub inne pomoce, którymi dziecko chce zajmować się w czasie przebywania w świetlicy szkolnej. Uczniowie nie powinni wymieniać się pomocami między sobą.

- W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.