Stołówka 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • szkole – należy to rozumieć Szkołę Podstawową w Jurgowie
 • uczniach – należy przez to rozumieć uczniów pobierających naukę w Szkole Podstawowej w Jurgowie
 • stołówce szkolnej – należy przez to rozumieć zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Jurgowie miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają posiłki

2. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.

3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • pracownicy szkoły
 • uczniowie szkoły

4. Za organizację pracy stołówki odpowiadają: dyrektor szkoły, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jurgowie, szef kuchni.

5. Stołówka szkolna jest czynna w trakcie przerw obiadowych.

6. W stołówce mają prawo przebywać tylko uczniowie korzystający z posiłków i pracownicy szkoły.

7. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu.

8. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.

9.Opłaty za korzystanie z posiłków ustala się na okres roku szkolnego.

10. W sytuacjach wzrostu kosztów posiłku w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w porozumieniu z Wójtem Gminy Bukowina Tatrzańska i poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

11. Opłata za obiad dla ucznia w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 5 zł.

12. Wysokość opłat podawana jest do wiadomości w formie ogłoszenia w e-dzienniku, oraz informacji przekazywanych na spotkaniach z rodzicami.

13. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów służących do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.

14. Cena jednego obiadu dla pracownika szkoły obejmuje koszty produktów żywnościowych służących do przygotowania posiłku w wysokości 150% wsadu do kotła

15. Odpłatność za obiady będzie pobierana z góry.

16. Opłatę za obiad wnosić należy u Pani Barbary Ciągwa w dwa ostatnie dni robocze miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z wyżywienia.

17. Nieobecność ucznia w danym dniu w szkole należy zgłosić wychowawcy do godz. 8:00. Uprawnia to w kolejnym miesiącu do pomniejszenia opłaty za niewykorzystane posiłki.

18. Obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce lub innym zorganizowanym przez szkolę wyjeździe spoczywa na wychowawcy klasy lub innym organizatorze wycieczki. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.

19. Zasady zachowania się w stołówce szkolnej:

 • Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce.
 • W stołówce obowiązuje cisza podczas spożywania posiłku.
 • Wprowadza się zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 • Zabrania się wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców itp.
 • Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się wszelkiego popychania, szarpania i innych zaczepek oraz niszczenia majątku stołówki.
 • Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 • Zarówno uczniowie, jak i personel oraz nauczyciel sprawujący opiekę są zobowiązani do rozwiązywania ewentualnych konfliktów w sposób polubowny i kulturalny.
 • Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły.
 • W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zostanie powiadomiony wychowawca klasy oraz rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.