Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Jurgowie odbędzie się dnia 01 września 2020r.

Przewidywany czas pobytu dzieci w tym dniu w szkole 9.00-11.00

Dzieci przychodzą w następującej kolejności:

8.45-9.00 klasy IV-VIII

9.00-9.15 klasy I-III

Dzieci wchodzą do szkoły według określonych procedur dotyczących organizacji zajęć w szkole, bez obecności rodziców.

W pozostałe dni dzieci przychodzą do szkoły:

7.30-7.45 klasy I-III

7.45-8.00 klasy IV-VIII

Zajęcia świetlicowe rozpoczynają się od godziny 7.00 z wyjątkiem 01.09.2020r.

 

Procedury związane z  organizacją zajęć w szkole w czasie epidemii Covid-19.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie z obniżoną odpornością mogą pozostać w domu zgodnie ze wskazaniem lekarskim i będą mieli zapewniony kontakt ze szkołą.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk, oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do zbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
 • W razie potrzeby komunikacji rodziców z nauczycielami należy wykorzystywać techniki komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Zajęcia poszczególnych klas będą odbywały się w tych samych salach.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W każdej sali lekcyjnej dodatkowo znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których uczniowie korzystają na bieżąco.
 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą (zakaz przynoszenia zabawek i innych gadżetów).
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W czasie przerw ograniczyć wyjście uczniów do minimum. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych i tam spożywają drugie śniadanie (własna herbata).
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostaną ograniczone.
 • Określony jest harmonogram korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 • Przy wejściu głównym umieszczone są  numery  telefonów do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego i służb medycznych.
 • Osoby trzecie wchodzące do szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem ,szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Dokonywany jest monitoring codziennych prac porządkowych.
 • W pomieszczeniach szkolnych znajdują się środki do dezynfekcji, wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji oraz zakładania i ściągania maseczki.

Gastronomia

Wydawanie ciepłych posiłków zaczyna się po piątej lekcji systemem zmianowym dostosowanym do planu lekcji danej klasy.