Egzaminy ósmoklasistów

W dniach 16–18.06.2020r odbędą się egzaminy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Szczegółowe zasady ich organizacji, przeprowadzenia oraz procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas egzaminów znajdują się poniżej 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jurgowie z dnia 09 czerwca 2020 r.

w sprawie procedury dotyczących egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jurgowie .

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zarządzam, co następuje:

§ 1 

  1. Wprowadzam zasady informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadzam procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wprowadzam procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID-19 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wprowadzam monitorowanie czynności związanych z dezynfekowaniem stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Zarządzenie obowiązuje wszystkich nauczycieli i pracowników.
  2. Nauczyciele i pracownicy powinni zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów.
  3. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej lub innej wskazanej przez Dyrektora.
  4. Podanie do wiadomości uczniom (zdającym), a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów następuje poprzez zamieszczenie treści zarządzenia na tablicy informacyjnej lub na stronie internetowej Szkoły lub w dzienniku elektronicznym decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

Treść zarządzenia z załącznikami - PDF